Login
85 Vouliagmenis Ave
GR 16674, Glyfada
T: 210.96.36.468
Terms and Conditions of Use
Terms and Conditions of Use

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «BIDCARS ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και  το διακριτικό τίτλο «BIDCARS» παρέχει υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, για τη διοργάνωση και διεξαγωγή ηλεκτρονικών και διαδικτυακών πλειστηριασμών και δημοπρασιών μεταξύ επιτηδευματιών και, στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών, με την ηλεκτρονική διεύθυνση «"http://www.bidcars.gr/"».  
Αντικείμενο των δημοπρασιών είναι κυρίως η χονδρική πώληση Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητων, φορτηγών, μοτοσικλετών, τροχόσπιτων, σκαφών, μεταχειρισμένων, κατεστραμμένων, ακόμη και υπολειμμάτων αυτών. Οι κάτωθι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «"http://www.bidcars.gr/"» εφαρμόζονται μεταξύ της «BIDCARS ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και των εμπόρων – χρηστών, οι οποίοι εγγράφονται και κάνουν χρήση αυτής.  
Για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας «"http://www.bidcars.gr/"», την επικοινωνία και συναλλαγή σας με αυτή, τη συμμετοχή σας στις διεξαγόμενες δημοπρασίες, τη λήψη των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, απαιτείται να έχετε προηγουμένως αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν και με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Με τη χρήση της ιστοσελίδας και πλατφόρμας καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και τη συμμετοχή σε αυτή τεκμαίρεται ότι έχετε παράσχει ανεπιφύλακτα την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στους εκάστοτε ισχύοντες όρους του παρόντος. Μερική αποδοχή αυτών ή αποδοχή υπό επιφύλαξη ή όρους δεν γίνεται αποδεκτή και ισχύει ως πλήρης αποδοχή. 
Για τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, «"http://www.bidcars.gr/"». 

Ορισμοί 
Πλατφόρμα:     Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών με την ηλεκτρονική διεύθυνση «"http://www.bidcars.gr/"». 
Διαχειριστής: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «BIDCARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στην οποία ανήκει κατά κυριότητα η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αριθμός 85.
Οχήματα: Αποτελούν τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα, σκάφοι, μεταχειρισμένα, κατεστραμμένα, ακόμη και τα υπολείμματα αυτών.
Δημοπρασία, μέσω της Πλατφόρμας:  
(Α) Αγοραπωλησία οχημάτων: αφορά μόνον τα μεταχειρισμένα οχήματα (κατωτέρω αναφερόμενα και ως «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ») στα οποία Πωλητής είναι δυνατόν να είναι και ο Διαχειριστής, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 
(Β) Συλλογή και διαχείριση προσφορών: αφορά μόνον οχήματα με εκτεταμένες ζημίες, (κατωτέρω αναφερόμενα και ως «ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ»), με την διαδικασία της δημοπρασίας.
Για τους σκοπούς του παρόντος, η σύμβαση αγοραπωλησίας τελείται με την αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 185 -193 Α.Κ. και όχι με την κατακύρωση. 
Περιεχόμενο: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας, στοιχεία, κείμενα, δεδομένα, φωτογραφίες, video, multimedia, γραφικά, εικόνες και λοιπές τεχνολογικές εφαρμογές που εκάστοτε παρουσιάζονται σε αυτήν.
Μέλος: Ο εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας. 
Κωδικός: Ο ειδικός προσωπικός κωδικός κάθε Μέλους
Όνομα χρήστη - Διεύθυνση Email: Η ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο χρήστης και η οποία ορίζεται ως δεκτική κάθε επικοινωνίας με τον Διαχειριστή. 
Προμηθευτής:  Ιδιοκτήτης του προσφερόμενου προς πώληση οχήματος.

1. Εμπορική Ιδιότητα - Συμμετοχή
1.1. Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών του Διαχειριστή απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν την εμπορική ιδιότητα και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην εμπορία ή στην επισκευή ή στην εκμίσθωση οχημάτων ή στην εμπορία ανταλλακτικών ή στην ανακύκλωση οχημάτων. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνον αυτοπροσώπως και, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,  μόνον δια του προσώπου που κατά νόμο το δεσμεύει στις συναλλαγές με τρίτους.  Ο Διαχειριστής δύναται οποτεδήποτε να ζητά από το χρήστη/μέλος επίσημη τεκμηρίωση ότι η εμπορική ιδιότητα είναι ενεργή.
1.2.  Ο Διαχειριστής  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ή/και συμμετοχή εμπόρου, αναιτιολόγητα και κατά την απόλυτη κρίση του.  

2. Εγγραφή – Λογαριασμός- Αποδοχή Όρων Χρήσης
2.1 Η εγγραφή του εμπόρου/χρήστη, ως μέλους της πλατφόρμας, απαιτείται για την πρόσβαση και συμμετοχή του στις δημοπρασίες. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς το Διαχειριστή και υπόκειται στην έγκρισή του. 
2.2. Ο χρήστης υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που θα του ορίσει ο Διαχειριστής, να καταθέσει επικυρωμένα έγγραφα νομιμοποίησης και ταυτοποίησής του, τα οποία, αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα, είτε παραδίδονται απευθείας στα γραφεία του Διαχειριστή. 
2.3. Μετά την καταχώριση της αίτησης εγγραφής του χρήστη στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, αυτός υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Διαχειριστή, τα ακόλουθα έγγραφα: α)  αστυνομική ταυτότητα του ιδίου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, άλλως του νομίμου εκπροσώπου του, β) καταστατικό της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, γ) δήλωση ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δ) πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. της επαγγελματικής του έδρας, ε) Επιβεβαίωση Στοιχείων Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση, στ) τους παρόντες όρους, νομίμως υπογεγραμμένους από τον αιτούντα.
2.4. Ο χρήστης/μέλος οφείλει να καταθέτει εμπρόθεσμα και οποιαδήποτε επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται από καιρό εις καιρόν να ζητεί ο Διαχειριστής. 
2.5. Το μέλος δηλώνει υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει ανά πάσα στιγμή στο Διαχειριστή σχετικά με την ταυτότητα, νομιμοποίηση και εν γένει κατάστασή του, είναι ακριβή, αληθή και πλήρη και αποδεικνύονται από έγγραφα. 
2.6. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώνει ηλεκτρονικά το Διαχειριστή εντός δύο (2) ημερών, για κάθε μεταβολή των στοιχείων του (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, διεύθυνση, νόμιμη εκπροσώπηση, ΑΦΜ, τυχόν κατάθεση αίτησης συνδιαλλαγής, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση και συναφείς διαδικασίες).
2.7. Εφόσον  η ιδιότητα του χρήστη, ως επαγγελματία, και τα υποβληθέντα εμπροθέσμως έγγραφα επαληθευτούν και έχει γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής του από το Διαχειριστή, ενεργοποιείται ο λογαριασμός και ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έκτοτε, ο χρήστης καθίσταται μέλος, με δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες και δυνατότητα σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εφόσον χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του κωδικό και την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δήλωσε.  
2.8.  Κάθε μέλος δικαιούται να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος είναι προσωπικός και απαγορεύεται να μεταβιβαστεί, πωληθεί ή εν γένει παραχωρηθεί σε τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, άλλως το μέλος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Διαχειριστή εκ της αιτίας αυτής.
2.9. Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασης και  εγγυάται έναντι του Διαχειριστή ότι ουδείς τρίτος έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο αποκτήσει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στα ανωτέρω και προβεί σε χρήση, συναλλαγή ή αγοραπωλησία μέσω του λογαριασμού του μέλους, το μέλος παραμένει έναντι του Διαχειριστή εις ολόκληρον υπεύθυνο με το τρίτο πρόσωπο, ακόμη κι αν η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε κατόπιν απώλειας του κωδικού ή/και ονόματος χρήστη ή λόγω κλοπής τους.
2.10. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των ανωτέρω στοιχείων καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, το Μέλος υποχρεούται όπως προβεί αμέσως στην προβλεπόμενη από την ιστοσελίδα διαδικασία αντικατάστασης κωδικού.  
2.11. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη  ή κίνδυνο στη χρήση και λειτουργία της πλατφόρμας,  καθώς και στη διαδικασία των δημοπρασιών που διεξάγονται σε αυτήν. 
2.12. Ο Διαχειριστής δικαιούται απροειδοποίητα, αναιτιολόγητα και κατά πάντα χρόνο να καταργεί λογαριασμό και να διαγράφει χρήστη. 
2.13. Σε περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την αξιοπιστία και τα συμφέροντα της ιστοσελίδας ή  των άλλων χρηστών ή παραβιάζει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, που όλοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις,  ο Διαχειριστής, πλέον των ανωτέρω, διατηρεί κάθε δικαίωμα έναντι του μέλους για πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας του.

3. Δημοπρασίες
3.1. Ο Διαχειριστής παρέχει το δικαίωμα στο μέλος  να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
3.2. H ηλεκτρονική πλατφόρμα "http://www.bidcars.gr/", παρουσιάζει προς πώληση μεταχειρισμένα οχήματα κάθε είδους και σκάφη (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ) αλλά και κατεστραμμένα οχήματα και τα υπολείμματά τους (ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ) για τα οποία συλλέγει και διαχειρίζεται τις προσφορές. Ειδικότερα, η πλατφόρμα παρουσιάζει: Α) Αγοραπωλησία οχημάτων: αφορά μόνον τα μεταχειρισμένα οχήματα (κατωτέρω αναφερόμενα και ως «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ») στα οποία Πωλητής είναι δυνατόν να είναι και ο Διαχειριστής, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 
(Β) Συλλογή και διαχείριση προσφορών: αφορά μόνον οχήματα με εκτεταμένες ζημίες, (κατωτέρω αναφερόμενα και ως «ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ»), με την διαδικασία της δημοπρασίας. Σε κάθε προς πώληση αγαθό, δίδεται τιμή εκκίνησης και ένδειξη εάν περιλαμβάνεται σε αυτήν ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Επιπλέον, καθορίζεται το ελάχιστο ποσό βελτίωσης του τιμήματος («χτύπημα») στο πλαίσιο της κάθε δημοπρασίας (π.χ. 100,00 ευρώ) ή πολλαπλάσιο ακέραιο αυτού (π.χ. 200,00 ευρώ, 300,00 ευρώ κλπ).   
3.3. Για κάθε όχημα ή σκάφος, που πρόκειται να δημοπρατηθεί, δίδονται περιγραφικά στοιχεία, όπως : α) τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. εργοστάσιο και έτος κατασκευής, τύπος οχήματος, κυβισμός, τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός), β) πραγματική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται εξωτερικά  και εσωτερικά, με αναφορά των εμφανών φθορών και ανάρτηση σχετικών φωτογραφιών, γ) η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το όχημα ή το σκάφος (ο νομός της χώρας). Τα μέλη/αγοραστές αποδέχονται εκ των προτέρων τυχόν μη ουσιώδεις αποκλίσεις σε σχέση με τα παρεχόμενα στοιχεία.
3.4. Ο Διαχειριστής πωλεί τα δημοπρατούμενα οχήματα ή σκάφη  για λογαριασμό τρίτων (προμηθευτών), τα οποία δύναται να έχει προηγουμένως αγοράσει ο ίδιος, αποκλειστικά προς το σκοπό αγοράς τους από τα μέλη-υποψήφιους αγοραστές (ισχύει μόνον για τα ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ). Ο Διαχειριστής συλλέγει, παρουσιάζει και διαχειρίζεται προσφορές δίχως να είναι ο ίδιος και Πωλητής των οχημάτων εκτεταμένης ζημίας και των υπολειμμάτων τους (ισχύει μόνον για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ). Στην πλατφόρμα αναφέρεται η οικονομική επιβάρυνση, για τις παρεχόμενες από το Διαχειριστή υπηρεσίες.  
3.5. Ο Διαχειριστής δεν πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων του προμηθευτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα πωλούμενα οχήματα, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση γι΄ αυτά ή για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά.  Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται και διατίθενται από τον προμηθευτή. Η ευθύνη για την ορθή λειτουργία και νόμιμη κυκλοφορία, καθώς και η ευθύνη για ύπαρξη πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον προμηθευτή/ιδιοκτήτη τους.  
3.6. Το Μέλος αποδέχεται ρητά ότι κάθε φορά που λαμβάνει μέρος σε δημοπρασία και καταθέτει προσφορά, η συμμετοχή του αποτελεί νομικά δεσμευτική πρόταση για αγορά και μάλιστα ανέκκλητη. Με την προσφορά του, το Μέλος δεσμεύεται για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών για τα ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και είκοσι (20) ημερών για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας.
3.7. Εάν η προσφορά του Μέλους είναι χαμηλότερη της τιμής εκκίνησης, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται από το σύστημα αυτομάτως.  
3.8. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει μέσω της ιστοσελίδας τις ημερομηνίες διεξαγωγής on-line δημοπρασιών και τους σχετικούς πίνακες των αγαθών, που πρόκειται να δημοπρατηθούν. Τα μέλη δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους από την έναρξη της προγραμματισμένης δημοπρασίας, όπου για κάθε δημοπρατούμενο όχημα ή σκάφος εμφανίζεται ο υπολειπόμενος, κατ αντίστροφη μέτρηση, χρόνος έως την λήξη της δημοπρασίας. Κάθε προσφορά που καταχωρεί το μέλος, αυξάνει την τιμή τουλάχιστον κατά το ποσό που έχει προκαθοριστεί ως ελάχιστο ποσό βελτίωσης του τιμήματος. Η προσφορά υποβάλλεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε με αναγραφή του επιτρεπόμενου ποσού στο καθορισμένο πεδίο, είτε με επιλογή της τιμής της προσφοράς από τον διαθέσιμο πίνακα της πλατφόρμας. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι το λογισμικό της πλατφόρμας αυτομάτως απορρίπτει προσφορές που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες. 
3.9. Σε περίπτωση καταχώρησης προσφοράς στα τελευταία δεκαπέντε δευτερόλεπτα της δημοπρασίας, η παράταση της διάρκειας της δημοπρασίας παρατείνεται κατά το χρόνο που θα ορίσει ο Διαχειριστής, μόνο για τα είδη της συγκεκριμένης δημοπρασίας.
3.10. Εάν δεν καταχωρηθεί άλλη προσφορά, από αυτή που υποβλήθηκε τελευταία κατά τη λήξη του χρόνου υποβολής, η δημοπρασία του συγκεκριμένου οχήματος τερματίζεται με την κατακύρωση του οχήματος ή του σκάφους, στον τελευταίο πλειοδότη, υπό την επιφύλαξη αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3.11 κατωτέρω. Διαφωνία ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, επιλύεται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Διαχειριστή και μόνον.
3.11. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας θα κάνει δεκτή την υψηλότερη προσφορά, κατά την κρίση του, εφόσον θεωρεί ότι επιτεύχθηκε η καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης για το συγκεκριμένο αγαθό. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής θα ενημερώσει ηλεκτρονικά το Μέλος, που πρότεινε την τιμή αυτή, για την αποδοχή της προσφοράς του, και ειδικώς για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τον ιδιοκτήτη.  
3.12. Ο Διαχειριστής δικαιούται να τερματίσει το στάδιο υποβολής προσφορών νωρίτερα. Επίσης, ο Διαχειριστής διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αρνείται προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, να αποσύρει οποιοδήποτε πωλούμενο αγαθό ή να το προσφέρει προς πώληση στην ίδια ή σε νέα δημοπρασία.
3.13. Ο Διαχειριστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, ώστε να συνεχιστεί η διακοπείσα δημοπρασία απρόσκοπτα. Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια κάποιας δημοπρασίας, δικαιούται να τη διακόψει ή και να την ακυρώσει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι προσφορές που έχουν υποβάλει τα Μέλη στις ενεργείς δημοπρασίες που διακόπτονται, ακυρώνονται αυτόματα.
3.14. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη εάν κάποιο Μέλος αντιμετωπίσει πρόβλημα που οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα ή δυσλειτουργία του υπολογιστή του, κατά τη συμμετοχή του σε δημοπρασία. Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τη λειτουργία άλλων ιστοσελίδων, με τις οποίες συνδέεται η δική του μέσω links.  Ο Διαχειριστής ευθύνεται μόνον για προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποδίδονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκπροσώπων ή υπαλλήλων του.

4.Σύμβαση Πώλησης, Συλλογή και Διαχείριση Προσφορών, Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
Όταν ο Διαχειριστής αποστείλει στο Μέλος που πλειοδότησε, το ηλεκτρονικό μήνυμα περί αποδοχής της πρότασης του ολοκληρώνεται η σύμβαση αγοραπωλησίας για το συγκεκριμένο όχημα/σκάφος και ισχύουν τα κατωτέρω αναφερόμενα:
4.1. Ως τίμημα ορίζεται η τιμή κατοχύρωσης του πλειοδότη. Για κάθε δημοπρατούμενο αγαθό θα διευκρινίζεται, εάν το τίμημα περιλαμβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ή εάν επιβαρύνεται επιπλέον με αυτόν. 
4.2. Ο αγοραστής βαρύνεται επιπλέον με την αμοιβή του Διαχειριστή, για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και τις λοιπές παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες, καθώς και με όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση. Η αμοιβή του Διαχειριστή οφείλεται για κάθε πωλούμενο αγαθό και ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο του Διαχειριστή, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Το τίμημα, η αμοιβή του Διαχειριστή και κάθε άλλο έξοδο σχετικό με την πώληση, περιλαμβανομένων τυχόν εξόδων για τραπεζικές συναλλαγές,  καταβάλλονται από τον αγοραστή εφάπαξ. 
4.3. Η εκάστοτε αγορά οχήματος μέσω της πλατφόρμας διέπεται από το ελληνικό φορολογικό καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία της αγοράς.
Σε περίπτωση συμμετοχής αγοραστών από κράτη μέλη της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδος ή από τρίτα κράτη, ο προβλεπόμενος στην Ελλάδα Φ.Π.Α. δέον καταβληθεί μαζί με το τίμημα πώλησης και τις επιβαρύνσεις, ως εγγύηση.  Ο καταβληθείς Φ.Π.Α.  θα επιστραφεί στον αγοραστή με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστική μεταφορά του οχήματος από την Ελλάδα σε άλλο κράτος. 
4.4. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει συνολικά και εφάπαξ το τίμημα του οχήματος, την αμοιβή του Διαχειριστή και τα λοιπά έξοδα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή,  είτε κατόπιν υπόδειξης του Διαχειριστή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο ειδοποιήθηκε για την αποδοχή της προσφοράς.
4.5. Για τα ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ: Μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και όλων των επιβαρύνσεων κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής θα αποστείλει στον αγοραστή το σχετικό τιμολόγιο, καθώς επίσης και έγγραφο εξουσιοδότησης παραλαβής του οχήματος/σκάφους, με την επίδειξη του οποίου παραλαμβάνεται το όχημα/σκάφος, στον τόπο φύλαξής του, σε χρόνο που υποδεικνύεται από το Διαχειριστή. Τυχόν έξοδα μετακίνησης/μεταφοράς του αγοραστή ή/και του οχήματος/σκάφους επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ: ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει Τιμολόγιο Αγοράς καθώς και κάθε άλλο νόμιμο παραστατικό.   
Εάν ο αγοραστής επιλέξει την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, ευθύνεται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής του Διαχειριστή, καθώς και την αποθήκευση του.
4.6. Με την εξόφληση του τιμήματος, ο κίνδυνος από τυχόν βλάβη ή καταστροφή του οχήματος/σκάφους μετατίθεται στον αγοραστή.  
4.7. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος, χωρίς προηγούμενη όχληση από το Διαχειριστή, οφείλοντας από τότε νόμιμους τόκους υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
Εάν η ολοσχερής εξόφληση των τιμολογίων (ήτοι τιμήματος, Φ.Π.Α., λοιπών επιβαρύνσεων) δεν πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης μεταξύ αγοραστή και διαχειριστή (ως ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης νοείται η ημέρα αποστολής του αυτόματου e-mail περί αποδοχής της πρότασης αγοράς), η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και τα τιμολόγια ακυρώνονται. Ο πλειοδότης/πρώην αγοραστής ευθύνεται τότε για κάθε ζημία του Διαχειριστή από την λύση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν διαφυγόντων κερδών. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής απελευθερώνεται πλήρως και δικαιούται να διαθέσει περαιτέρω το όχημα κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του.
4.8. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την πλήρη εξόφληση του τιμήματος και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων που προαναφέρθηκαν, ο αγοραστής θα λάβει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με καταχωρημένα τα στοιχεία του ως νέου ιδιοκτήτη. Για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ: ο αγοραστής αναλαμβάνει αποκλειστικά την υποχρέωση εντός της ως άνω προθεσμίας να κάνει κάθε νόμιμη ενέργεια για την διαγραφή ή την μεταβίβαση  του οχήματος. Ο αγοραστής έχει αποκλειστική ευθύνη για την άμεση ασφάλιση του οχήματος επ΄ ονόματί του. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν κώλυμα στη μεταβίβαση (π.χ. λόγω ΚΤΕΟ κλπ.), την άρση του οποίου αναλαμβάνει ο αγοραστής.   
4.9.  Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του εγγράφου εξουσιοδότησης παραλαβής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής του οχήματος από τον αγοραστή, ο Διαχειριστής δικαιούται να ζητήσει έξοδα φύλαξης του οχήματος. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος, πλην αν οφείλεται σε βαριά αμέλεια δική του ή των υπαλλήλων του.
4.10. Ο αγοραστής υποχρεούται αμέσως κατά την παραλαβή του οχήματος να εξετάσει το όχημα, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ταυτίζεται με αυτό που περιγραφόταν στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση διαφορών, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Διαχειριστή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του οχήματος, άλλως θεωρείται ότι το όχημα παραλήφθηκε ανεπιφύλακτα.  
Ο αγοραστής υποχρεούται κατά την παραλαβή να αφαιρέσει τυχόν ενδείξεις επί του οχήματος (πχ αυτοκόλλητα, logos, πλαίσιο πινακίδας κλπ), που παραπέμπουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή τρίτα πρόσωπα,  με δικές του δαπάνες, ακόμη κι αν το όχημα μεταπωληθεί άμεσα.
4.11.  Ο Διαχειριστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης καθώς και από την συλλογή και διαχείριση των προσφορών, εάν ο αγοραστής έχει προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με την πιστοληπτική του ικανότητα ή έχει κηρύξει παύση πληρωμών ή έχει κατατεθεί αίτηση για την πτώχευσή του ή έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή έχουν κατασχεθεί τα περιουσιακά του στοιχεία ή έχει τεθεί σε συνδιαλλαγή ή έχει περιέλθει σε άλλη παρόμοια κατάσταση, εφόσον ειδοποιήσει τον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν την πληρωμή του τιμήματος και των λοιπών επιβαρύνσεων.  
Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης για τα ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ αλλά και από την προσφορά του για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ, η οποία συντελείται με την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αυτόματου μηνύματος του Διαχειριστή περί αποδοχής της προσφοράς του. 
 4.12. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πραγματική ή νομική κατάσταση των οχημάτων/σκαφών και γίνεται αντιληπτό από τον αγοραστή ότι ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται ούτε για τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται για κάθε δημοπρατούμενο αγαθό, διότι τις λαμβάνει από τον Προμηθευτή και ο ίδιος δεν προβαίνει σε τεχνικό έλεγχο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, ούτε σε δοκιμή του οχήματος ή σκάφους για να διαπιστώσει τη λειτουργία τους, παρά καταγράφει μόνον τις εμφανείς φθορές των αγαθών, εξωτερικά και στο εσωτερικό τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αναρτώμενες από το Διαχειριστή φωτογραφίες και ειδικότερα για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ σύμφωνα με την σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας.  Ως εκ τούτου, για την πραγματική ή νομική κατάσταση των πωλούμενων αγαθών, τα οποία ως μεταχειρισμένα ενδέχεται να έχουν επιπλέον φθορές ή/και ελαττώματα, εξαιτίας και της χρήσης, παλαιότητάς τους κλπ., καθώς και για τυχόν εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες σε σχέση με αυτά, ευθύνεται αποκλειστικά ο Προμηθευτής κατά του οποίου ο αγοραστής διατηρεί τα δικαιώματά του. Ο αγοραστής αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα αγαθά πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημερομηνία της δημοπρασίας και αναλαμβάνει ο ίδιος αποκλειστικά, την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων τους. Ειδικότερα για τα ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ο αγοραστής αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα αγαθά πωλούνται ως έχουν, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημερομηνία της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης της ασφαλιστικής εταιρίας και αναλαμβάνει ο ίδιος αποκλειστικά την αποκατάσταση τυχόν ελλατωμάτων τους, είτε την διάλυση, είτε την ανακύκλωση τους.
4.13. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής δικαιούται να αρνηθεί να παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, έως ότου ο αγοραστής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Διαχειριστή, περιλαμβανομένων οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων από άλλες έννομες σχέσεις μεταξύ τους. 
4.14. Τυχόν δικαιώματα απορρέοντα από σύμβαση πώλησης που καταρτίσθηκε μέσω δημοπρασίας της πλατφόρμας, όσο κι από την εν γένει παροχή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας, παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία  
Το περιεχόμενο της πλατφόρμας, το οποίο συμπεριλαμβάνει κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  Απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση, διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων της  πλατφόρμας, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Διαχειριστή.

6. Εχεμύθεια - Προσωπικά Δεδομένα 
6.1. Ο Διαχειριστής και το Μέλος/Αγοραστής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα δεδομένα, πληροφορίες κλπ., στα οποία έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο του παρόντος και συμφωνούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, βλάβη, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή προσπέλαση, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τις τροποποιήσεις αυτού, άλλως ευθύνονται για τη ζημία που τυχόν προκύψει από την υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεών τους. 
6.2. Σε περίπτωση που το Μέλος/Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, ο Διαχειριστής με το παρόν τον πληροφορεί, καθώς και το νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι οι εργαζόμενοί του, συνεργάτες του, προμηθευτές  ή/ και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό του, με έδρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συλλέγουν, διατηρούν, μεταβιβάζουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη, την τήρηση και την εφαρμογή των υποχρεώσεων του Διαχειριστή στο πλαίσιο του παρόντος, την προστασία και την εμπορική προώθηση των συμφερόντων του, την εκπλήρωση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου και την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του. 
6.3. Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να ενημερώνονται σε περίπτωση που τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται ή έχουν υποστεί επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ενστάσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (δικαίωμα ένστασης). Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και ένστασής τους, τα πρόσωπα αυτά θα επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων του Διαχειριστή.
6.4. Τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι χορηγούν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται ως άνω. Το μέλος και ο αγοραστής εγγυώνται έναντι του Διαχειριστή ότι το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον τελευταίο σε σχέση με τους υπαλλήλους του, τους οδηγούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτό και την παρούσα σύμβαση και ότι όλα τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δώσει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το Μέλος/Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει πλήρως τα άτομα αυτά σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης και ένστασής τους έναντι του Διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
6.5.  Ο Διαχειριστής και το Μέλος ή/και Αγοραστής συμφωνούν να παρέχουν εύλογη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωσή τους στην ισχύουσα  νομοθεσία, η οποία στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

7.  Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
7.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντικατασταθούν οι άκυροι ή ακυρώσιμοι όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν κατά το δυνατό καλύτερα το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων.
7.2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων όρων  ή με αφορμή αυτούς, θα επιλύεται από τα καθ΄  ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.